Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.crowdfundingscan.nl en de KVK Crowdfunding scan.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie en KVK Crowdfunding scan te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website en KVK Crowdfunding scan

De informatie op deze website en KVK Crowdfunding scan is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Hoewel de Kamer van Koophandel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en KVK Crowdfunding scan, kan de Kamer van Koophandel niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Kamer van Koophandel garandeert evenmin dat de website en KVK Crowdfunding scan foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Kamer van Koophandel wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en KVK Crowdfunding scan en het (ongestoord) gebruik ervan uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de Kamer van Koophandel links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de Kamer van Koophandel worden aanbevolen. De Kamer van Koophandel aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Kamer van Koophandel niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.kvk.nl worden getoetst aan een aantal criteria. Lees meer over de criteria en reglement linkbeleid Kamer van Koophandel.

Informatie gebruiken

De Kamer van Koophandel behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) en KVK Crowdfunding scan. Het is niet toegestaan informatie op deze website en KVK Crowdfunding scan te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kamer van Koophandel of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De Kamer van Koophandel behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en KVK Crowdfunding scan, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website, de disclaimer en de KVK Crowdfunding scan is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.